Aktualności

27 kwietnia 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.

 

Nabór wniosków potrwa od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r. 

 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5145,konkurs-nr-powr-03-04-00-ip-08-00-pkd17-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni.html

 


5 kwietnia 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT).

 

Nabór wniosków potrwa od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/


5 kwietnia 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

Nabór wniosków potrwa od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mot17/

 


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.
O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.


Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).


Szczegóły na stronie NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/aktualnosci/art,5046,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html


W dniu 7 marca 2017 r. odbyło się szkolenie z Horyzontu 2020, poniżej załączamy materiały ze spotkania.

Serwis Partners.pdf 


Jak_zostac_ekspertem_2017.pdf


HORIZON _03_2017Częstochowa.pdfOd 16 stycznia 2017 można składać wnioski w trzecim konkursie w programie FIRST TEAM.

 


 

O środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą się ubiegać młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

 


 

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki – w wysokości ok. 2 mln zł – na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok.

 


 

Termin przyjmowania wniosków w systemie elektronicznym upływa 15 marca 2017 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej (nie ma konieczności przesyłania dokumentów drukowanych).

 


 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

 

 


28 grudnia 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.


Nabór wniosków potrwa od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r. 


Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie:


http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok16/

 

Od 15 listopada 2016 można aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Programy TEAMTEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oferują granty w wysokości do 3,5 mln zł. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R, w tym na prace zlecone (podwykonawstwo). Wnioskodawcy – niezależnie od narodowości – muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W zespołach, jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy.

Termin przyjmowania wniosków w systemie elektronicznym upływa 16 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej.

 

Szczegóły oraz regulamin można znaleźć na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

 


27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Nabór potrwa od 1 sierpnia do 30 września.

Szczegóły oraz regulamin można znaleźć na stronie:


http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/

 

22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. 

Nabór wniosków potrwa od 25 lipca do 16 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie:


http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/

 

29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju j ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. 

Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: 


http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-3efipower312016

 

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Nabór potrwa od 18.07.2016 do 29.07.2016

Więcej informacji dostępne jest na stronie: 
 

http://www.power.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-3/

 

24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. 

Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29 lipca 2016 roku.

W ramach tego konkursu Centrum Zarządzania Projektami we współpracy z Wydziałami Uczelni przygotowuje wniosek ogólnouczelniany. 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie:
 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1mpkpower332016/

 


29 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. 

 

Nabór wniosków potrwa  od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem;

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-2prkpower312016/


29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

Nabór wniosków potrwa  od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/


14 października 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Akademickie Biura Karier dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier. 

Nabór wniosków potrwa od 16 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-3abkpower312015/


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło nabór wniosków dla Działania 4. 1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4„Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020. Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie: od 21 października do19 listopada2015 r.

Szczegóły dotyczące konkursy znajdują się na stronie NCBiR:
 

http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015


11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. 

Nabór wniosków potrwa od 14 września 2015 r. do 14 października 2015 r. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-2sppower312015/


29 czerwca w Centrum Zarządzania Projektami odbędzie się specjalistyczne szkolenie dla pracowników naszej Uczelni pt: „Projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla uczelni w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”. Poprowadzi je Pani Sonia Szczepańska-Brand, wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami, doświadczona trenerka i specjalistka ds. procedur Europejskiego Funduszu Społecznego.


15 i 16 czerwca w Warszawie odbyły się spotkania poświęcone konkursom w ramach III Osi Priorytetowej POWER „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Na stronach NCBiR, w linku poniżej, udostępniono materiały szkoleniowe oraz zarejestrowany materiał filmowy.

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/materialy-szkoleniowe/


20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwsze konkursy w  III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  1. Konkurs dla Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie   wyższym” na dofinansowanie projektów w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
    (Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015)
  2. Konkurs dla Działania 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
    (Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015)

Nabór wniosków potrwa od 22 czerwca 2015 do 22 lipca 2015. Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są  na stronie:

Działanie 3.1
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1prkpower31201/

Działanie 3.4
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1antppower342015/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać do 22 czerwca 2015 roku  za pomocą systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/Informujemy, że do dnia 17 lipca 2015 roku, można składać wnioski w ramach konkursu „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji można zaleźć na stronie NCBR:

https://innolot.ncbr.gov.pl/innolotNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać do dnia 31 grudnia  2015 roku  za pomocą systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 141/2015 z dniem 1. lutego 2015 r. zostaje utworzone Biuro Studentów Zagranicznych.

 


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 17 czerwca 2014 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 
na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
 

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2014 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się w linku do strony.
http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2785,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html


Zaproszenie

Wkroczyła nowa perspektywa finansowania badań naukowych na lata 2014-2020 m.in. pod postacią największego w historii Unii Europejskiej Programu Ramowego Horyzont 2020, którego budżet to ponad 77 mld euro. W związku z powyższym, w imieniu Pani Rektor Prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron, chciałbym zaprosić Państwa na prelekcję Pana dra inż. Jarosława Piekarskiego z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej pt.: „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse”.
Zakres tematyczny prelekcji będzie obejmował:

  1. Cele, zakres i struktura Programu Ramowego Horyzont 2020.
  2. Główne zasady uczestnictwa.
  3. Oferta dla młodych naukowców.
  4. Szanse zaangażowania uczelni.

Prelekcja odbędzie się w dniu 30.05.2014 roku o godz. 14 w sali WZ2 auli Wydziału Zarządzania, al. Armii Krajowej 19.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, zainteresowanych tematyką nowego Programu UE.

 Informujemy, iż od dnia 1 maja 2014 roku obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Istotne zmiany dotyczą kosztów związanych z angażowaniem personelu w projektach PO KL.

wytyczne_kwalifikowalnosci_POKL_020414
zestawienie_zmian


Spotkanie informacyjne poświęcone programowi DoktoRIS

Dnia 11 marca 2014 r. w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej odbyło się, organizowane wspólnie przez Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Europejskich, Dział Nauki PCz i Centrum Współpracy Międzynarodowej, spotkanie informacyjne poświęcone programowi DoktoRIS.

więcej


„Horizon 2020 - nowe możliwości: zasady udziału i realizacji projektów”

12 lutego 2014 r. w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej odbyło się spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, poświęcone Programowi Ramowemu Badań i Innowacji Horyzont 2020.

więcej


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Święta Politechniki Częstochowskiej z dnia 2 grudnia 2013 r. w ramach którego odbyła się Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

Święto PCz i Giełda Promocji Absolwentów z 2 grudnia 2013 r.


W dniu 26 września w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyły się Sektorowe Targi Innowacji. W targach wzięło udział 30 innowacyjnych firm z całego kraju. Ideą przewodnią targów była promocja transferu wiedzy ze sfery nauki do biznesu.

Targi Innowacji 26.09.2013r.


Wizyta gości z Ukrainy na Politechnice Częstochowskiej

W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Wyższą Szkołą Lingwistyczną i Politechniką Częstochowską, dotyczącego współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany studentów, nasza Uczelnia gościła 11 lipca br. grupę młodzieży, przedstawicieli ukraińskich władz oraz wykładowców z kilkunastu ukraińskich uczelni.

W programie wizyty odbyło się spotkanie gości z rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marią Nowicką-Skowron oraz władzami dziekańskimi trzech Wydziałów: Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Elektrycznego oraz Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej reprezentowaną przez ich dziekanów: prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola, dr hab. inż. Lecha Borowika prof. PCz oraz prof. dr hab. inż. prof. dr hab. inż. Zbigniewa Stradomskiego.


Goście z Ukrainy przed budynkiem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać infrastrukturę Uczelni – nowoczesne laboratoria i sale wykładowe oraz możliwości studiowania na wybranych kierunkach kształcenia na poszczególnych Wydziałach Politechniki Częstochowskiej. W sumie Uczelnia zadeklarowała chęć przyjęcia na studia 120 osób z Ukrainy.
Więcej zdjęć w galerii


Wizyta gości z Ukrainy na Politechnice Częstochowskiej

W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Wyższą Szkołą Lingwistyczną i Politechniką Częstochowską, dotyczącego współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany studentów, nasza Uczelnia gościć będzie grupę młodzieży, przedstawicieli ukraińskich władz oraz wykładowców z kilkunastu ukraińskich uczelni.
W programie wizyty zaplanowano spotkanie z JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Marią Nowicką-Skowron oraz władzami dziekańskimi Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać infrastrukturę Uczelni – nowoczesne laboratoria i sale wykładowe oraz możliwości studiowania na wybranych kierunkach kształcenia na poszczególnych Wydziałach Politechniki Częstochowskiej.
Wizyta odbędzie się w dniu 11 lipca br. (czwartek) w godz. 9.00-11.00.


Studenci WIMiI zostali laureatami konkursu „Generacja Przyszłości”

W dniu 8 maja 2013 roku Premier Donald Tusk i minister nauki Barbara Kudrycka wręczyli nagrody szczególnie utalentowanym studentom - laureatom programu „Generacja Przyszłości”.

więcej


Sukces studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej na zawodach ROBOMATICON 2013

więcej


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze Święta Politechniki Częstochowskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w ramach którego odbyła się Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej.


Święto PCz i Giełda Promocji Absolwentów z 4 grudnia 2012 r.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z debaty, która odbyła się 15.10.2012 z udziałem pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbarą Kudrycką i dyrektorem Instytutu Obywatelskiego - Jarosławem Makowskim. Debatę prowadziła pani poseł Izabela Leszczyna.

Debata 15.10.2012


 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inauguracji roku akademickiego 2012/2013.

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

 


 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14.06.2012, ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski.

 

W tym roku dofinansowanie uzyska 39 najwyżej ocenionych projektów. Oprócz tegorocznych projektów, wciąż realizowane są także te z lat ubiegłych - wiele uczelni prowadzi nabór na kierunki zamawiane z projektów, które uzyskały dofinansowanie w latach 2008-2010.

 

Do uczelni trafi w tym roku łącznie 200 mln zł. Najlepsi studenci będą mogli otrzymywać miesięcznie nawet 1 000 złotych stypendium.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 260 wniosków o przyznanie dofinansowania na projekty w ramach Działania 4.1.2, w tym: 126 wniosków uzyskało ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co najmniej 60% wymaganej liczby punktów).

Spośród ww. wniosków do dofinansowania zakwalifikowały się 93 wnioski (kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 300 mln zł, w tym 6 mln zł przeznaczono na procedurę odwoławczą oraz 15 mln zł na wypadek konieczności zwiększenia dofinansowania w wyniku negocjacji).

Dwa Wydziały Politechniki Częstochowskiej znalazły się na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie.
Na miejscu 3 znalazł się Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z tematem projektu „Odbierz klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”, (kwota 6 639 361,40 zł) oraz na miejscu 16 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej z tematem projektu „Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością”, (kwota 1 786 783,57 zł).

Informacja:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,1395,wyniki-konkursu-na-kierunki-zamawiane-listy-rankigowe.html